Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Klachtenregeling

 

Heeft u een klacht? Ook dat willen we graag weten!

We doen ons best om uw kind optimaal onderwijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan willen we heel graag met u in gesprek, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Heeft u een klacht over onze school? Dit kunt u het beste bespreken met de groepsleerkracht. Als u er samen niet uitkomt, luistert de directeur naar uw verhaal. Lukt het nog niet om een oplossing te vinden? Dan hebben we op de Oudvaart een contactpersoon die met uw meedenkt. Voor onze school is dat Titia Ferwerda. Een contactpersoon heeft geen bevoegdheid de melding te onderzoeken, maar kan een melder wel begeleiden bij het indienen van een melding bij de vertrouwenspersoon. Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon, mevrouw Anneke Westerhuis-Veenstra, handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Telefoonnummer: 088 2299458

De vertrouwenspersoon probeert een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van de klacht bij bevoegd gezag of de Landelijke Klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(030)2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

De klachtencommissie brengt advies uit aan Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag neemt een beslissing.

Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.