Onderwijs en zorg voor ieder kind
We stimuleren alle leerlingen om hun talenten te ontdekken en willen datgene aanbieden, wat uw kind nodig heeft. Vanaf het moment dat uw kind naar de Oudvaart gaat, volgen wij de ontwikkeling en de prestaties. We maken hiervoor onder andere gebruik van groepsplannen, individuele ontwikkelingsplannen, observaties, toetsen en het werk van kinderen. Dit allemaal wordt verzameld in het leerlingvolgsysteem. Met behulp van dit leerlingvolgsysteem houdt de leerkracht goed zicht op waar uw kind behoefte aan heeft. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Dit rapport wordt met ouders besproken. Vanaf groep 6 zijn ook de leerlingen bij deze besprekingen.
Alle kinderen worden besproken met de intern begeleider bij ons op school, dit is Justine Jorna. Wanneer er zorgen zijn over uw kind, wordt dit met u gecommuniceerd. Samen wordt dan bekeken welke ondersteuning nodig en passend is. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt het Odyssee Expertisecentrum ingeschakeld. In het bovenschools Zorg en Advies Team wordt uw kind besproken. In dit team werken we samen met onder meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente met o.a. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen.

Wat kunnen wij bieden als uw kind wat meer kan?
Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Met de aanschaf van Levelwerk is er voor deze leerlingen een passend leerstofaanbod. Het biedt verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte lijn, wat betekent dat de reguliere lesstof wordt ingekort, en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk. Daarnaast heeft Odyssee de Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep5,6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging. In de Plusklas wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Meer informatie hierover kunt u op de website van Odyssee lezen.

Onze school maakt gebruik van Kurzweil
Kurzweil is een digitaal programma en ontwikkeld voor kinderen met dyslexie. Kurzweil maakt zelfredzaam, geeft zelfvertrouwen en kan zorgen voor betere leerresultaten. Tienduizend leerlingen werken er al mee. Kurzweil staat bekend als functioneel de beste software bij alle vormen van dyslexie of andere ernstige lees-, spelling- of taalproblemen. Het is het meest gebruikte dyslexiesoftwarepakket, op school en thuis.Dit schooljaar krijgen kinderen met gediagnosticeerde dyslexie extra scholing om nog beter met Kurzweil te kunnen werken. Ook de leerkrachten volgen deze scholing. We streven ernaar dat ieder kind met dyslexie op een eigen laptop of iPad kan werken.

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website
www.passendonderwijsinfryslan.nlVoor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl