Het onderwijs bij ons op school!

Gouden weken
We starten ons schooljaar met de ‘Gouden Weken’. In deze eerste weken van het schooljaar focussen we, samen met de leerlingen, extra op groepsvorming. Ook het oudercontact in deze eerste weken van het schooljaar staat centraal d.m.v. de zogeheten omkeergesprekken. We maken de leerlingen bewust van het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep. Doel van deze weken is dan ook het creëren van een fijne sfeer, waar gedurende het schooljaar constant op teruggegrepen kan worden. Na de kerstvakantie worden de gemaakte afspraken herhaald in de zogeheten ‘Zilveren Weken’.

Onze groepen
Ieder kind komt in een stamgroep met leeftijdsgenoten. Deze stamgroep kan ook een combinatiegroep zijn. Vanuit die stamgroep volgt ieder kind het onderwijs dat aansluit op zijn of haar behoeften. Indien nodig en afgesproken met onze IB-er Justine Jorna kan een kind bijvoorbeeld de rekenles volgen in een groep hoger of lager. Dit is dan altijd opgenomen in een plan.


Uw kind krijgt een instructie op maat
Een les wordt gezamenlijk opgestart. Samen met de kinderen wordt het doel van de les besproken. Er is een korte instructie van de lesstof en sommige kinderen hebben hier genoeg aan. Zij werken daarna op het lesplein zelfstandig en hebben verdiepingswerk. De leerkracht houdt een kleinere groep in de klas over die verdere instructie en begeleiding krijgt. Op deze manier krijgen de kinderen instructie op maat. Aan het einde wordt geïnventariseerd of het doel van de les behaald is en wat eventueel nog lesstof is die herhaald moet worden. De leerkracht neemt dit mee in de planning.

Continurooster
Op de Oudvaart hebben we een continurooster. We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Iedere dag van 8.30-14.15 uur. Van groep 1 t/m 4 hebben de leerlingen op vrijdagmiddag nog vrij. In de groepen 1 en 2 zijn de kinderen eens in de twee weken de vrijdagochtend vrij. Raadpleeg hiervoor de jaarkalender. Lunchen doen we gezellig in de klas met de leerkracht. Voor of na de lunch spelen de kinderen buiten. In de jaarplanning kunt u de vakanties en overige vrije dagen vinden.

Ons lesaanbod
Uiteraard bieden wij uw kind wat u van ons mag verwachten. Modern onderwijs van hoge kwaliteit met moderne technieken. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd, de methode die we inzetten bij kleuters. De methode bestaat uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Door dit aanbod is er aandacht voor het individu, omgang met elkaar en de wereld om ons heen. De kleuters krijgen zelfs al Engelse les! Voor Fries hebben we in de groepen 1 en 2 een samenwerking met het Sintrum meartaligens. Wekelijks komt er een vaste vrijwilliger een Friese activiteit in de groep doen. Vanaf groep 3 starten we met lezen, rekenen en schrijven. Ook is er in groep 3 nog ruimte voor spelend leren. De vakgebieden worden uitgebreid met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, godsdienst en humanistische vorming. Uiteraard is er aandacht voor beweging en krijgen de kinderen vanaf groep 1 gymnastiek. Een middag in de week zijn de kinderen volop bezig met creatieve vakken zoals dans, toneel, muziek, knutselen, techniek, borduren, koken en noem maar op. Hiervoor hebben we het creatief circuit. Een prachtige manier om ook met kinderen uit andere groepen te werken, met andere leerkrachten te werken en u als ouder bij onze school te betrekken.Jaarlijks hebben de kinderen van elke groep uitjes of workshops in de klas op het gebied van cultuur- en natuureducatie. Een paar keer per jaar werken we groep doorbrekend aan wetenschap en techniek. De zogeheten projectmiddagen wetenschap en techniek staan in de jaarkalender aangegeven. Dit schooljaar richten we een lokaal in als technieklokaal.

De route naar het VO
Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. We maken een plaatsingsadvies op basis van behaalde schoolresultaten, persoonlijke talenten en eigenschappen van de kinderen. We helpen onze leerlingen en hun ouders tijdig een juiste keuze te maken. Dit doen we vanaf groep 6 o.a. door het organiseren van schoolkeuzegesprekken met ouders en leerlingen en geven we de gelegenheid in groep 8 tot het bezoeken van ‘doedagen’.

Leerlingen van groep 8 maken een centrale eindtoets. De centrale eindtoets toetst wat leerlingen in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de basisschool. De inspectie van het onderwijs monitort de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. Scholen zijn sinds kort vrij om een eindtoets te kiezen. Wij hebben gekozen voor ROUTE 8. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets.

Typeles
Dit schooljaar hebben we de mogelijkheid om voor alle kinderen van groep 7 typeles vanuit school aan te bieden. Deze 10 lessen worden eens per 2 weken georganiseerd door Typen Sneek. Typen Sneek heeft de afgelopen jaren de lessen bij ons na schooltijd verzorgd. De eerste 4 lessen worden op school klassikaal aangeboden. De andere 5 lessen online. Op school wordt gelegenheid gegeven om te oefenen, daarnaast zal thuis ook geoefend worden. De 10eles is het examen.

Ieder kind zijn eigen talent!
Een middag in de week bieden leerkrachten en ouders een workshop aan in het creatief circuit. Uw kind maakt zelf, samen met de leerkracht, de keuze waar hij/zij aan mee doet voor een periode van 3 weken. Talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders worden optimaal benut! Indien u een workshop wilt verzorgen voor een groepje kinderen dan bent u van harte uitgenodigd u aan te melden. U kunt een mail sturen naarsandra@oudvaartsneek.nl. Een aantal keer per jaar bent u als ouder/verzorger welkom tijdens de zogeheten kijkles. U kunt de data vinden in de jaarplanning!