Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons aanbod

Ons lesaanbod

Uiteraard bieden wij uw kind wat u van ons mag verwachten. Modern onderwijs van hoge kwaliteit met moderne technieken. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd, de methode die we inzetten bij kleuters. De methode bestaat uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Door dit aanbod is er aandacht voor het individu, omgang met elkaar en de wereld om ons heen. De kleuters krijgen zelfs al Engelse les! Voor Fries hebben we in de groepen 1 en 2 een samenwerking met het Sintrum meartaligens. Wekelijks komt er een vaste vrijwilliger een Friese activiteit in de groep doen. Vanaf groep 3 starten we met lezen, rekenen en schrijven. Ook is er in groep 3 nog ruimte voor spelend leren. De vakgebieden worden uitgebreid met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, godsdienst en humanistische vorming. We besteden bij ons op school extra aandacht aan de creatieve vakken, middels het creatieve circuit. De kinderen zijn dan volop bezig met muziek, knutselen, techniek etc. Een prachtige manier om ook met kinderen uit andere groeopen te werken, met andere leerkrachten en met u als ouder. Ook hebben we het aanbod vanuit Akte 2 verwerkt in het creatieve circuit! 

Leerling onderbouw; ‘Het creatief circuit is leuk omdat het erg afwisselend is’.

Jaarlijks hebben de kinderen van elke groep uitjes of workshops in de klas op het gebied van cultuur- en natuureducatie. Een paar keer per jaar werken we ook aan wetenschap en techniek. De zogeheten projectmiddagen wetenschap en techniek staan in de jaarkalender aangegeven. We hebben de beschikking over een apart ingericht technieklokaal. Dit schooljaar staat in maart de school twee weken lang in het thema van Duurzaamheid. De leerlingenraad heeft ook hier een actieve rol in het meedenken over de invulling van het thema!

Burgerschap! Een unieke uitwisseling!

Ieder jaar ervaren onze leerlingen van groep 8 een unieke uitwisseling met leerlingen van de Japanse school in Amsterdam. Deze uitwisseling vindt al ruim 30 jaar plaats. Uw kind zal twee dagen meelopen op de Japanse school, maar ook thuis bij één van de gezinnen verblijven tijdens de uitwisseling en zo op een speciale manier een andere cultuur te leren kennen. Een avontuur voor de leerlingen! Ondanks het cultuurverschil en de taalbarrière ervaren de kinderen dit ieder jaar weer als bijzonder en leerzaam. De uitwisseling vindt twee keer per schooljaar plaats, een keer in Amsterdam en een keer in Sneek. De data staan vermeld in de jaarkalender.

Naast deze unieke uitwisseling besteden we op de Oudvaart op meerdere manieren aandacht aan Burgerschap want kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Alle kinderen denken mee over de afspraken en regels in de groep, geven elkaar feedback en vinden er coöperatieve werkvormen plaats.

De methode die we gebruiken voor Wereld oriëntatie, Blink Wereld Geïntegreerd, sluit hier ook goed bij aan. Kinderen krijgen inzicht en kennis over de verschillende rollen als consument en burger in een democratische rechtstaat. Bij een democratische rechtstaat horen onder andere verkiezingen en inspraak. Daarom hebben we sinds vorig jaar ook een leerlingenraad. Een aantal kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zijn op een democratische wijze gekozen en denken en praten mee over zaken die hen aangaan op school.

In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen kennis met vormingsonderwijs. Kinderen leren met deze lessen al op jonge leeftijd respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen en om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

Digitale geletterdheid
In groep 7 leren de kinderen bij ons op school blind typen via de methode Blink. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hier vaardig in worden, dit helpt ze voor nu en in de toekomst.
Groep 5 neemt jaarlijks deel aan het Veilig Internet Diploma. Met Diploma Veilig Internet leren kinderen zich op een speelse manier voor te bereiden op de digitale samenleving. Want het internet is een deel van onze wereld, maar ook een wereld op zich. In november doen alle groepen mee aan de Week van de Mediawijsheid. Met de Week van de Mediawijsheid wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leerzaam en vooral positief mediagebruik.

Uw kind krijgt een instructie op maat

Een les wordt gezamenlijk opgestart. Samen met de kinderen wordt het doel van de les besproken. Er is een korte instructie van de lesstof en sommige kinderen hebben hier genoeg aan. Zij werken daarna zelfstandig en hebben verdiepingswerk. De leerkracht houdt een kleinere groep over die verdere instructie en begeleiding krijgt. Op deze manier krijgen de kinderen instructie op maat. Aan het einde wordt geïnventariseerd of het doel van de les behaald is en wat eventueel nog lesstof is die herhaald moet worden. Een middel hiervoor is het doelenboekje voor rekenen, welke vanaf groep 4 wordt ingezet. In het doelenboekje vinden de kinderen de doelen waaraan op dat moment gewerkt wordt. Zij oefenen deze doelen via de Gynzy-leeromgeving zelfstandig en krijgen zo zelf inzicht in wat er goed gaat en waarbij er nog verbetering nodig is. De leerkracht voert evaluatiegesprekken met het kind, waarbij er samen naar het proces en product van het doelenboekje wordt gekeken.
Na de les gaan de kinderen aan het werk met hun weektaak en vanaf groep 5 gebeurt dit digitaal. De kinderen hebben wekelijks een nieuw overzicht van taken, waaraan samen of zelfstandig gewerkt kan worden. Het is mooi om te zien hoe kinderen zelf leren plannen en zich verantwoordelijk voelen voor hun taken!

Wat kunnen wij bieden als uw kind wat meer kan?
Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Met de aanschaf van Levelwerk is er voor deze leerlingen een passend leerstofaanbod. Het biedt verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte lijn, wat betekent dat de reguliere lesstof wordt ingekort, en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk. Daarnaast heeft Odyssee het LeerLab voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging. In het LeerLab wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Meer informatie hierover kunt u op de website van stichting KYK lezen.

Doe Klas! Voor doeners in de groepen 7 en 8

Als een leerling meer affiniteit heeft om met zijn handen te werken en een uitstroomprofiel PRO/BL/BK heeft dan kan in overleg met de leerkracht en ouder(s) de leerling worden aangemeld voor de Doe Klas.

Onderwijs en zorg voor ieder kind
We stimuleren alle leerlingen om hun talenten te ontdekken en willen datgene aanbieden, wat uw kind nodig heeft. Vanaf het moment dat uw kind naar de Oudvaart gaat, volgen wij hun ontwikkeling. We maken hiervoor onder andere gebruik van dagplanningen, pedagogisch didactisch groepsplan, ontwikkelingsplannen, observaties, toetsen en het werk van kinderen. Dit allemaal wordt verzameld in het leerlingvolgsysteem. Met behulp van dit leerlingvolgsysteem houdt de leerkracht goed zicht op waar uw kind behoefte aan heeft. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Dit rapport wordt met ouders besproken. Vanaf groep 5 zijn ook de leerlingen bij deze besprekingen.
Er vinden een keer per maand leerlingbesprekingen plaats, waarin leerlingen worden besproken en een aanpak in de groep wordt ingezet.

Wanneer er zorgen zijn over uw kind, wordt dit met u gecommuniceerd. Samen wordt dan bekeken welke ondersteuning nodig en passend is. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt het KYK Expertisecentrum ingeschakeld. In het bovenschools Zorg en Advies Team wordt uw kind besproken. In dit team werken we samen met onder meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente met o.a. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen.