Nieuws vanuit MR

Het is de taak van de MR om mee te denken en mee te beslissen over schoolzaken. Maar hoe geven

we hier invullen aan? Dat doen we door periodiek vaste onderwerpen te bespreken.

Aan het begin van het schooljaar is dat onder andere schooljaarplan en het leerlingenaantal per 1oktober.

Daarnaast kijken we mee hoe het gaat met de vorderingen van de plannen die De Oudvaart heeft

opgesteld in het jaarplan. We ontvangen de kwartaalrapportages en hebben hierover overleg met de

directrice. Worden de juiste middelen ingezet? Loopt alles volgens plan?

En zo nee, waar ligt dat dat aan? Wordt er op de juiste wijze bijgestuurd?

Ook stellen we aan het begin van het schooljaar een MR-jaarplan op.

Benieuwd naar het jaarplan van de MR van dit schooljaar?

U kunt het opvragen via mr@oudvaartsneek.nl